<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Opetussuunnitelma

Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma kuvataiteessa, käsityössä ja tanssissa.

Oppilaitoksen toiminta-ajatus

Taiteen perusopetus perustuu lakiin, jonka mukaan ”taiteenperusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen” (633/1998, 1§).

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n mukaan Opetushallitus päättää opetussuunnitelman perusteissa taiteenaloittain tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on laadittu näiden pohjalta.

Mäntsälän kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on vastata ympäristöstä nouseviin sivistyksellisiin haasteisiin ja tarjota mahdollisuus elinikäiseen harrastamiseen sekä aktiiviseen ja tavoitteelliseen opiskeluun eri elämänvaiheissa kaiken ikäisille opiskelijoille.  

Mäntsälän kansalaisopistossa kannustetaan oppilaita käymään erilaisissa taiteen näyttelyissä ja esityksissä sekä vierailemaan paikallisilla työpajoilla. Yhteistyötä tehdään paikallisesti muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa. ‍

Oppilaitoksen arvot

Mäntsälän kansalaisopiston toimintaa ohjaavat arvot ovat sivistyksellinen tasa-arvo, elinikäinen oppiminen, luotettavuus, asiakaslähtöisyys, yhteistoiminnallisuus ja tuloksellisuus. Opiston erityisarvona on sosiaaliseen pääomaan kasvaminen ja vahvistaminen.  

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle.  

Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin. Taiteen perusopetus tuottaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää tulevaisuutta.  

Opetus luo pohjaa elinikäisen taidesuhteen luomiselle ja kulttuurisen osallisuuden edistämiselle. Taiteenalan yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen.  

Oppimiskäsitys

Oppilaitoksen oppimiskäsityksen mukaan oppilas on ainutkertainen, aktiivinen toimija ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta.  

Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Taitojen kehittyminen vaatii harjoittelua ja oppilaita ohjataan oppimaan harjoittelemisen merkitys. Opettaja on oppimisen mahdollistaja, joka motivoi kokeilemaan ja sallii tehdä myös virheitä. Oppimistehtävät antavat oppilaalle onnistumisen mahdollisuuden ja mahdollistavat etsivän ja luovan oppimisen.  

Oppimisympäristöt ja työtavat

Taiteen perusopetuksessa luodaan kannustava, virikkeellinen ja innostava oppimisympäristö. Oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa onnistumisen kokemuksia. Se on ilmapiiriltään avoin, myönteinen, iloinen ja oppilasta rohkaiseva.  

Pyritään, että tilat, työvälineet ja materiaalit ovat asianmukaisia, mikä mahdollistaa erilaisten asioiden oppimisen ja tavoitteiden saavuttamisen. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tarkoituksen mukaisesti opetuksessa.  

Oppimisympäristön tulee olla fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Lähellä oleva luonto on tärkeä oppimisympäristö. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen ja halutaan tukea paikallisen kulttuurin kehittämistä ja säilyttämistä. Mahdollistetaan yhteistyöhankkeet eri toimijoiden ja organisaatioiden välillä. Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat myös käynnit erilaisissa taiteen näyttelyissä ja esityksissä sekä vierailut paikallisilla työpajoilla.  

Oppilaitoksen toimintakulttuuri

Oppimistehtävät ovat haastavia, mutta tehtävissä olevia tehtäviä ja ne antavat oppilaalle onnistumisen mahdollisuuden ja mahdollistavat etsivän ja luovan oppimisen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen kehittymisensä.  

Kestävä kehitys ja hyvinvointi otetaan huomioon niin oppilaiden työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Opetuksessa arvostetaan oppilaan mielipiteitä ja näkemyksiä ja ohjataan vuorovaikutuksellisuuteen. Työt pyritään loppuunsaattamaan eli lukuvuoden prosessi päättyy esim. tanssiesitykseen tai kevätnäyttelyyn.  

Oppilaitoksessa arvostetaan taiteiden välistä yhteistyötä. Tanssin balettinäytökseen valmistetaan yhteisen suunnitelman mukaan lavasteita ja rekvisiittaa, tehdään yhteisiä taideretkiä.  

Järjestetään kerran lukuvuodessa vanhempainilta (syksyisin). Järjestetään myös avoimien ovien viikkoa, jolloin vanhemmat voivat käydä tutustumassa opetukseen.  

Yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. Taiteenalan yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin.  

Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus tukee oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittymistä myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä. Oppilaita kannustetaan tutustumaan taiteenalaan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  

Oppimäärän yksilöllistäminen

Oppilailla on mahdollista korvata useamman kerran poissaoloja valinnaisilla kotona tehtävillä korvaavilla tehtävillä tai seuraamalla muuta oman ainealan opetusta. Korvaavilla kotitehtävillä pyritään siihen, että oppilaalla on mahdollista poissaoloista huolimatta päästä lukuvuoden oppimistavoitteisiin.  

Tarvittaessa voidaan yksilöllistää oppimäärää vastaamaan oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyn yksilöllistämistä. Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan. Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää annetaan tietoa huoltajille.

 

Oppimisen arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää.  

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Opettaja antaa oppilaille tunnustusta sekä kannustavaa että rakentavaa palautetta. Jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaiden osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Oppilaita rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan rakentavaa palautetta.  

Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.  

Oppilasta perehdytetään taiteenalan arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista.  

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.  

Todistukset  

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.  

‍