<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Lasten kuvataide

Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa annetaan lapsille ja nuorille Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot (laskennallinen laajuus 500 tuntia) muodostuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista. Opintoryhmä kokoontuu viikoittain 2–3 tuntia. Opetustunnin pituus on 45 min. Työvuosi on 24 opintoviikkoa.

Poissaoloja voi lukukauden aikana olla kaksi kertaa, jotta oppilaalle kirjataan täydet laskennalliset tunnit. Useammat poissaolot voi korvata lisätehtävillä, mitä voi pyytää opettajalta.

Oppilaaksi

Tällä hetkellä oppilaina olevat saavat tekstiviestin ilmoittautumisen avautumisesta toukokuun alussa.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle on alkanut.

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Oppilaspaikan saatuaan lapsella on opiskeluoikeus taiteen perusopetuksen ryhmässä, kunnes taiteen perusopetuksen oppimäärä on suoritettu.

Tämän vuoden teema taiteen perusopetuksessa on Luontoyhteys.

Vanhempainkahvila to 29.8.2024 klo 18.00 Opistotalolla ja teamsissä.

 

Mäntsälä, Opistotalo, Kuvataideluokka

114001 Varhaisiän kuvataidekasvatus
torstaisin 16.15–17.30, 5.9.–28.11.2024, 9.1.–3.4.2025, kurssi on tarkoitettu 5-6-vuotiaille.

114002 Kuvataiteen perusteet 1
keskiviikkoisin 16.45–18.15, 4.9.–27.11.2024, 8.1.–2.4.2025, ikäsuositus 7-8 vuotta.

114003 Kuvataiteen perusteet 2
keskiviikkoisin 18.30–20.00, 4.9.–27.11.2024, 8.1.–2.4.2025, ikäsuositus 8-9 vuotta.

114004 Kuvataiteen jatko 1
keskiviikkoisin 15.00–16.30, 4.9.–27.11.2024, 8.1.–2.4.2025, ikäsuositus 10-12 vuotta.

114006 Kuvataiteen teemakurssi
torstaisin 17.45–20.00, 5.9.–28.11.2024, 9.1.–3.4.2025, ikäsuositus 13-16 vuotta.

Pornainen, Pornaisten Yhtenäiskoulu, luokka Picasso, ovi L

114062 Kuvataiteen yhteiset opinnot
maanantaisin 15.45–17.15, 2.9.–25.11.2024, 13.1.–7.4.2025, ikäsuositus 7-12 vuotta.

114063 Kuvataiteen teemakurssi
maanantaisin 15.00-17.15, 2.9.–25.11.2024, 13.1.-7.4.2025, ikäsuositus 13-16 vuotta.

Pukkila, Pukkilan kirkonkylän koulu, Ateljee, taiteen perusopettaja AMK Maisa Laine

114081 Kuvataiteen perusteet
tiistaisin 16.00–17.30, 3.9.–26.11.2024, 7.1.–1.4.2025, ikäsuositus 7-9 vuotta.

114082 Kuvataiteen jatko
tiistaisin 18.00–19.30, 3.9.–26.11.2024, 7.1.–1.4.2025, ikäsuositus 9-12 vuotta.

114083 Kuvataiteen teemakurssi, 
keskiviikkoisin 17.30–19.45, 3.9.–26.11.2024, 7.1.–1.4.2025, ikäsuositus 13-16 vuotta.

 

Varhaisiän kuvataidekasvatus on tarkoitettu 5-6 -vuotiaille lapsille. Opetus tukee lapsen itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista. Tavoitteena on tarjota lapsille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä visuaalisten taiteiden parissa sekä luoda pohjaa myöhemmille opinnoille.

Lapsi harjoittelee ilmaisemaan itseään visuaalisin keinoin ja havainnoimaan ympäristöään sekä tutustuu väriin, muotoon ja erilaisiin kuvan tekemisen välineisiin. Samalla opetellaan toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä omasta työtilasta ja -välineistä huolehtimista.

Varhaisiän työskentelyssä korostuu toiminnallisuus ja moniaistisuus. Tehtäviä pohjustetaan leikin, satujen ja tarinoiden avulla.

Kurssi kokoontuu sekä syys- että kevätlukukaudella 12 kertaa. Varhaisiän opinnoista voi jatkaa joko kuvataiteen tai käsityön perusopintoihin.  

Kuvataiteen yhteiset opinnot on suunnattu 6-13 -vuotiaille oppilaille. Kuvataiteen yhteisiin opintoihin voi siirtyä 6 -vuotiaana, jos on suorittanut edeltäviä varhaisiän kuvataidekasvatuksen opintoja ja on kypsä siirtymään yhteisiin opintoihin.  Muuten opinnot alkavat pääsääntöisesti kouluiässä 7 -vuotiaana.

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista.

Opetuksen tavoitteet liittyvät oppilaan taidesuhteen, visuaalisen lukutaidon sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kehittymiseen. Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, välittäjänä ja purkajana.  

Keskeiset sisällöt ovat kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maailmat sekä visuaalinen ympäristö. Nämä kaikki sisältyvät joltakin osalta joka lukuvuoteen.  

Laajuus  

Yhteiset opinnot kestävät 6 vuotta. Vuodessa oppilas saa opetusta 50 h, josta lähiopetusta 48 oppituntia ja kotitehtäviä 2 oppituntia. Syyslukukaudella on 12 kertaa ja kevätlukukaudella on 12 kertaa. Yhteisten opintojen kokonaistuntimäärä on 300 oppituntia.

Kuvataiteen perusteet 7-9-vuotiaille kestää 3 lukuvuotta, samoin kuvataiteen jatko 10-12-vuotiaille. Eri lukuvuosilla on oma opetussuunnitelmassa määritellyt sisältönsä.

Teemaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti 13-16 vuotiaille oppilaille.

Kuvataiteen teemaopinnoissa laajennetaan yhteisissä opinnoissa hankittuja taitoja. Tavoitteena on kehittää oppilaan taidesuhdetta, visuaalista lukutaitoa sekä kannustaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen.  

Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, välittäjänä ja purkajana. Keskeiset sisällöt ovat kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maailmat sekä visuaalinen ympäristö

Laajuus

Kuvataiteen teemaopinnot ovat laajuudeltaan 200 oppituntia. Kuvataiteen teemakurssit ovat kukin yhden lukukauden mittaisia. Kurssin pituus on 40 oppituntia sisältäen neljän oppitunnin verran kotitöitä. Kokoontumiskertoja lukukaudessa on 12.

Vapaavalintaisia teemakursseja

Teemaopintoihin sisältyy vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia opiston muusta kuvataidetarjonnasta.
Teemaopintoihin voi kerätä myös käyntejä taidetapahtumissa, näyttelyissä ja esityksissä. Tunteja kerrytetään koko opintojen ajan (2 tuntia/käynti).

114105 Grafiikka: Monotypia

114110 Piirustus ja maalaus / syksy

114117 Kipsinen kasvireliefi

114150 Nyt piirtämään ja maalaamaan /Hyökännummi

114160 Nyt piirtämään ja maalaamaan /Pornainen

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, toisilta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen valinnoissa huomioidaan oppilaiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Oppilasta kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen valinnassa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Työtapojen monipuolisuutta edistetään hyödyntämällä paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, toimijoita ja globaaleja mahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että valitut työtavat ja oppimisympäristöt tukevat tutkivaa asennetta uuden oppimisessa ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Työtavoilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien ,tekniikoiden ja ilmaisun keinojen käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen. Oppilaita kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen. Oppilaat opetetaan tekemään oppimisvihko tai -kansiota heti opintojen alusta alkaen. Oppimisvihkoon oppilas kerää materiaalia oppimistehtävistä, omista luonnoksista, opettelee sanallistamaan omaa tekemistään ja tekemään itsearviointia. Oppilailla on mahdollista korvata useamman kerran poissaoloja valinnaisilla kotona tehtävillä korvaavilla kuvataiteen tehtävillä.

Teemaopinnot päättyvät itsenäisen työtekemiseen. Oppilas sopii opettajan kanssa itsenäisen työn tekemisestä, sen laajuudesta, työtavoista ja materiaaleista. Oppilas laatii itsenäisen työn eri vaiheista oppimiskansion, jossa myös arvioi omaa työskentelyään.

Oppilaan töitä on esillä Ilona -kevätnäyttelyssä vuosittain.

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan kuvataiteen opintojen edistymistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse- ja vertaisarviointiin. Itsearvioinnissa oppilasta ohjataan pohtimaan oppimistavoitteitaan, havainnoimaan työskentelyään ja tarkastelemaan oman oppimisen edistymistä. Häntä rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Arvioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan uuden oppimiseen sekä ohjataan arvostamaan toisten näkemyksiä. Sillä vahvistetaan oppilaan kuvallista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista. Opettaja antaa oppilaille tunnustusta sekä kannustavaa että rakentavaa vuorovaikutteista palautetta. Pidemmälle ehtineillä oppilailla palautteen avulla kehitetään kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Oppilasta kannustetaan myös oman oppimisen sanallistamiseen. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Oppilasta perehdytetään kuvataiteen arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Oppilaalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista.

Päättötodistus  

Opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yhteiset opinnot että teemaopinnot. Opintoihin sisältyvien opintokokonaisuuksien suorittaminen edellyttää riittävää läsnäoloa ja tehtävien palauttamista.

Osallistumistodistus

Pyydettäessä oppilaalle annetaan osallistumistodistus siihen asti suoritetuista opinnoista.