<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Lasten käsityö

Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Opinnot luovat edellytyksiä oppilaan myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen sekä tukevat hänen kasvuaan ja itsetuntemustaan.  Käsityön perustaitoja Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen yleisenoppimäärän opetussuunnitelmassa ovat muun muassa ompelu, lankatyöt, värjäys ja kuviointi.

Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta käsityössä annetaan lapsille ja nuorille Mäntsälässä.
Käsityön yleisen oppimäärän opinnot (laskennallinen laajuus 500 tuntia) muodostuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista. Opintoryhmä kokoontuu viikoittain 2–3 tuntia. Opetustunnin pituus on 45 min. Työvuosi on 24 opintoviikkoa.

Lukuvuonna 2023-2024 ei ole lasten käsityön taiteen perusopetusta.

Katso muut lapsille suunnatut käsityökurssit.

Käsityön yhteiset opinnot on suunnattu 7-13 -vuotiaille oppilaille.

Käsityön yhteisten opintojen tarkoituksena on hankkia käsityön perustaidot. Opintojen tavoitteena on innostaa oppilasta kehittämään käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja. Opinnoissa tutustutaan käsityöhön ja muotoiluun sekä tarkastellaan käsityötä monipuolisesti eri näkökulmista.  

Käsityön yhteisten opintojen keskeiset sisällöt ovat pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt, joita käsitellään oppilaslähtöisesti. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan esteettisyyden, eettisyyden, ekologisuuden näkökulmasta.

Laajuus

Yhteiset opinnot kestävät 6 vuotta. Vuodessa oppilas saa opetusta 50 h, josta lähiopetusta 48 oppituntia ja kotitehtäviä 2 oppituntia. Syyslukukaudella on 12 kertaa ja kevätlukukaudella on 12 kertaa. Yhteisten opintojen kokonaistuntimäärä on 300 oppituntia.

Käsityön perusteet 7-9-vuotiaille kestää 3 lukuvuotta, samoin käsityön jatko 10-12-vuotiaille. Eri lukuvuosilla on oma opetussuunnitelmassa määritellyt sisältönsä.

Käsityön teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, paikalliset resurssit, ajankohtaiset ilmiöt sekä paikallisuus. Teemaopintoihin sisältyy vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia opiston muusta kurssitarjonnasta. Ne teemakurssit, joita mahdollista valita yhteisten kuvataiteen opintojen rinnalle opiston muusta kurssitarjonnasta ilmoitetaan oppilaille vuosittain erikseen. Opetuksen keskeisiksi tavoitteiksi on määritelty Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri sekä Taiteiden ja tieteiden välisyys.  

Keskeiset sisällöt  

Käsityön teemaopinnoissa tuotetaan tuotteita, teoksia ja palveluita yksin ja yhdessä sekä itselle että toisille. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset materiaalit luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat ilmaisun välineinä. Käsityön teemaopintojen keskeiset sisällöt ovat Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt sekä Rakennetut ja luonnonympäristöt. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita lähestytään henkilökohtaisten kokemusten kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan esteettisyyden, eettisyyden, ekologisuuden näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti kaikkien keskeisten sisältöjen osa-alueita.

Laajuus

Käsityö teemaopinnot ovat laajuudeltaan 200 oppituntia. Oppitunnin laskennallinen pituus on 45 min. Oppilaitoksen käsityön teemakurssit ovat kukin yhden lukukauden mittaisia. Kurssi kokoontuu 12 kertaa kolme (3) oppituntia lukukaudessa. Yksi käsityön teemakurssi on 40 oppituntia, mikä sisältää neljä (4) oppituntia kotitöitä. Käsityön teemakurssien vaihtoehdoksi ja rinnalle voi valita opiston muusta opinto-ohjelmasta kursseja, jotka ilmoitetaan oppilaille erikseen vuosittain.

Käsityölle on ominaista havainnoille, pohdiskelulle, käsitteellistämiselle, vuorovaikutukselle, arvottamiselle, tulkinnalle ja aktiivisuudelle perustuva toiminta. Se ilmenee niin opiskelijan käsityöprosessissa kuin laajemmin yhteisön jäsenenä toimiessa.

Työtapojen monipuolisilla valinnoilla tuetaan yksilöllistä tietojen ja taitojen oppimista, ilmaisua ja testaamista sekä yhteistoiminnallista käsityötä. Opetus järjestetään oppimisympäristöissä, jotka tukevat tarkoituksenmukaisesti erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja teknologioiden tutkimista sekä niiden kekseliästä soveltamista ja oppilaiden erityisosaamisalueiden kehittymistä.

Käsityössä erilaisiin ilmiöihin tutustutaan elämyksellisesti ja kokemuksellisesti, niitä tutkimalla ja arvottamalla. Työskentelylle asetetut tavoitteet ohjaavat mielikuvitusta, ihmettelyä ja ideoiden kehittelyä. Työskentelyssä korostuu käsillä tekemisen ja oivaltamisen ilo. Työtapojen ja materiaalien valintaa ohjaavat kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet.

Oppilaat opetetaan tekemään oppimisvihkoa tai -kansiota heti opintojen alusta alkaen. Oppimisvihkoon oppilas kerää materiaalia ja kuvia oppimistehtävistä, omista luonnoksista, opettelee sanallistamaan omaa tekemistään ja tekemään itsearviointia. Oppilailla on mahdollista korvata useamman kerran poissaoloja valinnaisilla kotona tehtävillä korvaavilla käsityön tehtävillä.

Teemaopinnot päättyvät itsenäisen työn tekemiseen. Oppilas sopii opettajan kanssa työn laajuudesta, työtavoista ja materiaaleista. Oppilas laatii itsenäisen työn eri vaiheista oppimiskansion, jossa myös arvioi omaa työskentelyään.

Oppilaan töitä on esillä Ilona -kevätnäyttelyssä vuosittain.

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissaan, ilmaisussaan, taidoissaan sekä ohjata häntä omien tavoitteiden asettamisessa. Oman tekemisen analysointi ja reflektointi tukee oppimisen syvenemistä. Arviointia tapahtuu koko opintojen ajan monipuolisin menetelmin. Oppilasta perehdytetään käsityön arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Oppimisen arviointi on vuorovaikutusta oppilaan, ryhmän ja opettajan välillä.  Monipuoliseen arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja kuten arviointikeskusteluja, itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan omien tavoitteiden asettamista ja edistymisen seuraamista suhteessa niihin. Palaute on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja jatkuvaa. Oppilasta rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Näyttelyiden ja muiden esittäytymisten kautta oppilaat voivat saada myös julkista palautetta.  

Käsityön yleisen oppimäärän teemaopintoihin sisältyy oppilaan kokoama esitys osaamisestaan, jossa on sanallista ja/tai kuvallista aineistoa sekä itsearviointia.

Päättötodistus  

Opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yhteiset opinnot että teemaopinnot. Opintoihin sisältyvien opintokokonaisuuksien suorittaminen edellyttää riittävää läsnäoloa ja tehtävien palauttamista.

Osallistumistodistus

Pyydettäessä oppilaalle annetaan osallistumistodistus siihen asti suoritetuista opinnoista.