<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Baletti

Tarjoamme tasokasta ja tavoitteellista tanssin opetusta lapsille ja nuorille. Pääaineena tanssissa voi opiskella balettia. Olennaista on tarjota oppilaalle mahdollisuus tanssin ja liikunnan ilon kokemiseen ja löytämiseen. Tanssin yleisen oppimäärän opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta, taiteellista ilmaisukykyä ja kulttuurista osallisuutta. Yleisen oppimäärän suoritettua saa päättötodistuksen, josta on hyötyä jatko-opintoihin siirryttäessä.

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehon tuntemuksen kehittäminen.

Tavoitteena on kehittää lapsen fyysis-motorisia ominaisuuksia: lihasvoimaa, kestävyyttä, nopeutta ja liikkuvuutta ja lisätä lapsen oman kehon tuntemusta ja kokonaisvaltaista kehonhallintaa.

Leikinomainen toiminta edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä. Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Lapsille pyritään luomaan turvallinen ja motivoiva oppimisympäristö.

Laajuus

Ryhmä kokoontuu 12 kertaa syys- ja 16 kertaa (á 45 min) kevätlukukaudella. Yhteensä 28 lähiopetustuntia/lukuvuosi.

Varhaisiän tanssiopintoja ei lasketa mukaan taiteen perusopetuksen laskennalliseen 500 tuntiin.

Tanssin yhteiset opinnot on suunnattu 6-13-vuotiaille oppilaille. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on tanssin perustaitojen kehittäminen.

Opetuksessa otetaan huomioon jokaisen yksilölliset oppimisvahvuudet ja -valmiudet ja lähtökohdat sekä oppilaan kulttuurinen tausta siten, että kaikilla esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta on mahdollisuus kokea osallisuutta suhteessa opetuksen sisältöihin ja tarjontaan.

Tanssin opetuksen tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilas

Hyvinvointi ja kehollisuus

• löytää tanssin ilon
• suhtautuu omaan kehoonsa luontevasti ja myönteisesti
• tunnistaa ja on valmis ottamaan käyttöön oman kehonsa liikkeelliset ja ilmaisulliset mahdollisuudet
• ymmärtää, että jokaisen keho on yksilöllinen.

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

• kykenee kuuntelemaan toisia ja havainnoimaan ympäristöään herkästi
• toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä
• tuo ryhmätyöskentelyyn oman panoksensa
• arvostaa ja kunnioittaa toisten yksilöllisyyttä ja näkemyksiä.

Taito ja taide

• kehittää fyysis-motorisia taitojaan monipuolisesti
• laajentaa liikkeellistä ja ilmaisullista sanastoaan
• tutustuu balettiin ja sen kulttuuriseen taustaan
• saa kokemuksia esiintymisestä
• saa tilaisuuksia tutustua muihin tanssinmuotoihin ja lajeihin ja niiden kulttuuriseen taustaan
• tutustuu tanssiin taidemuotona muiden taiteiden joukossa.

Keskeiset sisällöt

Tanssin yleisen oppimäärän opintojen keskeisenä sisältönä ovat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallista harjoittelua tukevat harjoitteet, kuten oikeaoppinen lämmittely ja palautuminen sekä kineettisiin liikeketjuihin ja kehon linjaukseen liittyvät harjoitteet. Opintoihin sisältyy tanssilajien liikesanastoon, motorisiin taitoihin, ilmaisuun ja musiikin tulkintaan liittyviä harjoitteita. Oppilaiden luovan ajattelun ja taiteiden välisen osaamisen sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittymisen tukeminen ovat olennainen osa kaikkia opintoja. Opintojen aikana oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella esiintymistä ja esiintymistilanteiden suunnittelua.

Tanssin yhteisten opintojen laajuus

Tanssin yhteiset opinnot kestävät kuusi lukuvuotta. (300 tuntia)

Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa syys- ja 16 kertaa kevätlukukaudella.

Baletin alkeet kestävät yhden lukuvuoden, 28 oppituntia lähiopetusta (á 45 min) ja 4 oppituntia itsenäistä työskentelyä.

Baletin perusteet kestävät kaksi lukuvuotta, 38 oppituntia lähiopetusta (á 60 min) ja 8 oppituntia itsenäistä työskentelyä.

Baletin jatkokurssit kestävät kolme-neljä lukuvuotta, 47 oppituntia lähiopetusta (á 75 min) ja 12 oppituntia itsenäistä työskentelyä.

Itsenäinen työskentely tanssissa tarkoittaa opettajan ohjeiden mukaan kotona tehtäviä harjoituksia tai omien pienten esitysten valmistelua.

Yhteisten opintojen ja baletin teemaopintojen rinnalla on mahdollista suorittaa vapaavalintaisia teemakursseja 60 tuntia.

Teemaopintoihin sisältyy vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia opiston muusta tanssin ja hyvinvoinnin kurssitarjonnasta mm. kehonhuoltoon liittyviä kursseja. Lisäksi esittämistä ja lavalla oloa voi harjoitella opiston teatterikursseilla.

Lukuvuoden 2023-2024 vapaavalintaiset teemakurssit:

831122 Showtanssi 7-9-vuotiaille

831123 Showtanssi 10-12-vuotiaille

831095 Contemporary ballet nuorille ja aikuisille

831096 Koreografia päivä nuorille ja aikuisille

Tanssin teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen ja valmiuksien laajentaminen. Teemaopinnot suoritettua saa päättötodistuksen.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, paikalliset resurssit, ajankohtaiset ilmiöt sekä alueen väestöllinen ja kulttuurinen kehitys.

Tavoitteena on avata ja monipuolistaa tanssin taiteenperusopetuksen sisältöjä siten, että kaikilla esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta on mahdollisuus kokea osallisuutta suhteessa opetuksen sisältöihin ja tarjontaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilas

Hyvinvointi ja kehollisuus

• haastaa ja kehittää kehoaan eri tavoin
• oppii tunnistamaan tanssin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin välisen yhteyden
• oppii kiinnittämään huomiota terveelliseen elämäntapaan.

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

• harjaantuu tanssimaan sekä yksin että ryhmässä
• osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän toimintaan
• oppii vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta
• saa tilaisuuksia tutustua itselleen uusiin tanssin lajeihin ja tanssikulttuureihin
• osallistuu mahdollisuuksien mukaan tanssiesitykseen myös katsojana ja oppii keskustelemaan tanssista.

Taito ja taide

• laajentaa fyysis-motorisia taitojaan
• saa kokemuksia esiintymisistä erilaisissa tilanteissa ja avartaa omaa kehollista, liikkeellistä ja taiteellista ilmaisuaan
• saa monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita.

Keskeiset sisällöt

Tanssin yleisen oppimäärän opintojen keskeisenä sisältönä ovat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallista harjoittelua tukevat harjoitteet, kuten oikeaoppinen lämmittely ja palautuminen sekä kineettisiin liikeketjuihin ja kehon linjaukseen liittyvät harjoitteet. Opintoihin sisältyy tanssilajien liikesanastoon, motorisiin taitoihin, ilmaisuun ja musiikin tulkintaan liittyviä harjoitteita. Oppilaiden luovan, taiteellisen ja taiteidenvälisen ajattelun sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittymisen tukeminen ovat olennainen osa kaikkia opintoja. Opintoihin sisältyy myös tanssin perustietoutta.

Opintojen aikana oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella esiintymistä ja esiintymistilanteiden suunnittelua.

Oppilaat syventävät jo opittuja taitoja ja keskittyvät tanssitekniikkaan. Tutustutaan baletin eri tanssityyleihin.

Laajuus

Baletin teemakurssit on mahdollista suorittaa vasta yhteisten opintojen jälkeen ja ne kestävät pääsääntöisesti kaksi lukuvuotta. Tanssin teemaopinnot ovat laajuudeltaan yhteensä 200 oppituntia. Oppitunnin laskennallinen pituus on 45 min.

Lukuvuodessa teemakurssissa on lähiopetusta 56 oppituntia (à 90min) ja itsenäistä työskentelyä 14 oppituntia. Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa (à 90 min) syys- ja 16 kertaa (à 90 min) kevätlukukaudella.

Yhteisten opintojen ja baletin teemakurssien rinnalla on mahdollista suorittaa vapaavalintaisia teemakursseja. Baletin teemakursseilla voi jatkaa kolmannen lukuvuoden, jos ei ole suorittanut muita vapaavalintaisia teemakursseja.

Teemaopintoihin voivat osallistua myös balettia aiemmin tanssineet aikuiset.

Tavoitteet

• oppilas osallistuu mahdollisuuksien mukaan tanssiesitykseen myös katsojana ja oppii keskustelemaan tanssista
• oppilas saa monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita

Keskeiset sisällöt

• tukee oppilaiden luovaa, taiteellista ja taiteidenvälistä ajattelua

Oppilas tekee havaintoja esityksestä ja/tai näyttelystä ja vastaa ennalta annettuihin kysymyksiin. Vapaavalintaista taiteen tapahtumat -kurssia voi täydentää koko opiskeluajan.

Laajuus

Käydystä tapahtumasta, näyttelystä, esityksestä tai elokuvasta saa kerrytettyä kaksi oppituntia/kerta. Jos näyttely tai esitys on erityisen laaja tai oppilas itse osallistuu taiteilijana muiden järjestämiin näyttelyihin, oppilas ja opettaja sopivat erikseen kerryttävät tunnit.

 

 

Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppimäärän tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia ryhmä- ja yksilöopetuksen muotoja. Oppilaille luodaan tilaisuuksia vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja tilanteen mukaan myös yksilölliseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Ryhmäopetus tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen ilmaisuun, kokemukselliseen oppimiseen ja osaamisen monipuoliseen osoittamiseen. Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen toteutuksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Oppitunneilla tehdään harjoitteita tangossa ja keskilattialla. Baletin yhteisissä opinnoissa ryhmäkoko on enintään 15 ja vähintään 10 oppilasta. Teemaopinnoissa ryhmäkoko voi olla enimmillään 25 oppilasta.

Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, mikä tanssissa tarkoittavat opettajan ohjeiden mukaan kotona tehtäviä harjoituksia tai omien pienten esitysten valmistelua.

Oppilailla on mahdollista korvata useamman kerran poissaoloja seuraamalla muuta ainealan opetusta.

Kevätlukukauden päätteeksi järjestetään Balettinäytös.

 

 

Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arviointi on vuorovaikutteista, kannustavaa ja oppimista edistävää. Opettajan antaman palautteen ja oppilaan itsearvioinnin lisäksi hyödynnetään myös ryhmän antamaa palautetta. Arviointi kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen ominaisuuksiinsa. Oppilaan tulee saada koko opiskelunsa ajan rakentavaa palautetta erilaisissa opiskelutilanteissa.

 Tanssin yleisen oppimäärän arvioinnin kohteita ovat

 • hyvinvointi ja kehollisuus
 • vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
 • taito ja taide

Opettaja antaa arviointia ryhmässä ja yksilöpalautetta suullisesti oppituntien aikana. Hän antaa myös kehollista palautetta kineettisen empatian avulla, esim. auttaa käsin asennon korjaamisessa. Edistyneet oppilaat osallistuvat vertaisarviointiin.

Palautetta saadaan myös balettinäytöksen yhteydessä.

 

 

Balettitanssijan vanhemmille!

Toivotamme tervetulleeksi kaikki balettioppilaat! Baletin opettajana meillä toimii Jenni Loponen.

Järjestämme baletin ja kuvataiteen TPO:n ryhmien yhteisen vanhempainkahvilan 31.8. kello 18.00 Opistotalolla. Vanhempainkahvilassa kerromme TPO:sta ja baletin harrastamisesta. Mäntsälän kansalaisopiston yhteinen teema taiteen perusopetukseen lukuvuonna 2023-2024 on "Koti maailmalla”.

"Baletin viskarit"ja "Baletin eskarit eli alkeiden" vanhemmat voivat tulla ensimmäisellä kerralla saattamaan lapset saliin, jonka jälkeen he poistuvat salista. Näin lapsi saa rauhassa keskittyä opetustilanteeseen ja tutustua uusiin tanssiystäviin. Teidän kannattaa jutella lapsenne kanssa etukäteen siitä, että vanhemmat eivät jää saliin balettitunnin ajaksi.

Meillä Mäntsälän kansalaisopistolla on tärkeää, että tunneilla vallitsee hyvä, oppimista tukeva ilmapiiri. Kunnioitamme lasten lapsuutta, ja siksi tanssitekniset tavoitteet tulevat haastavammiksi vasta vähitellen. Alkuvaiheessa käytämme paljon aikaa sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn, kuuntelemisen ja ohjeiden noudattamisen oppimiseen. Baletin opettaja on ohjaaja, joka luo myös turvallisen opiskelutilanteen. Suosittelemme, että ennen tanssituntia lapsi on syönyt kevyesti, käynyt WC:ssä ja levännyt sekä rauhoittunut uuden oppimiseen ja fyysisiin suorituksiin.

Opettajan terveiset pukeutumisohjeeksi

Balettitunneilla lapsella on hyvä olla omavalintainen balettipuku, ohuet sukkahousut, balettitossut ja pitkät hiukset laitettuna tiukasti kiinni. Balettitossut kannattaa ostaa tanssitarvikeliikkeestä, jossa myyjä osaa auttaa oikean koon valitsemisessa.

Teemakurssin oppilaille edelliseen vielä lisäyksenä: Teemakurssin oppilaat harjoittelevat tunneilla kärkitossuilla. Hankkikaa lapselle sopivankokoiset kärkitossut ennen ensimmäistä balettituntia. Tanssitarvikeliikkeiden myyjät osaavat auttaa sopivien tossujen valinnassa.

Seuraavassa on ohjeita Mäntsälän Seurojentaloa koskien

Mäntsälän Seurojentalo on historiallinen, vanha rakennus, joten tunnilla voi olla viileää. Otathan lapselle tarvittaessa mukaan pitkähihaisen paidan ja jalkaan trikoot/legginsit.

Opettaja kutsuu balettitunnin alkaessa ryhmän tanssitilaan Seurojentalon eteisaulasta, jossa tanssijat ovat odottaneet vuoroaan. Eteistiloissa toivomme hiljaisuutta ja tanssirauhaa edeltävälle ryhmälle. Varatkaa ennen balettituntia aikaa siihen, että ehditte rauhassa riisua lapsenne ulkovaatteet ja tarvittaessa vaihtaa tanssiasun päälle. Hakekaa lapsi myös täsmällisesti tunnilta. Baletin opettajan vastuu lapsesta rajoittuu vain opetusaikaan. Force majeure-tilanteet ovat eri asia.

Vakuutus

Kansalaisopiston opiskelijat ovat vakuutettuja opetuksen aikana sattuvien tapaturmien osalta.

Kurssin peruminen

Ilmoita toimistoon, mikäli lapsesi lopettaa balettiharrastuksen. Lapsesi kurssipaikka vapautuu kurssilla varasijalla eli jonossa olevalle lapselle.

Tanssinopiskelija tarvitsee kodin tukea

Vanhempien tuki, kiinnostus, kehuminen ja kannustus ovat ensiarvoisen tärkeitä tanssikasvatuksessa. Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan opetusta siitä erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Toivotamme vanhemmat myös tervetulleiksi seuraamaan opiston balettiryhmien näytöksiä. Suosittelemme, että käytte katsomassa lapsenne kanssa Suomen Kansallisbaletin tai muita tanssiesityksiä. Ne ovat yksi osa taiteen perusopetuksen päättötodistuksen suorittamista ja lisäävät lapsenne motivaatiota harjoittelemiseen. Taiteen perusopetuksen pääsivulta löytyy opettajalle palautettava lomake, jolla todennetaan taiteen tapahtumassa, näyttelyssä, elokuvissa tai esityksessä käynti, näin merkintä tulee tulevaan päättötodistukseen.

Balettitanssin harrastamisella lapsi saa hyvän pohjan hyvinvoinnille ja luovuudelle. Hän oppii ryhmätyöskentelytaitoja ja esiintymistä.

Taiteen perusopetuksen mukaisesti opettaja antaa lapselle kotitehtäviä. Lapsi voi kotona edistää omaa kehittymistään tanssissa esim. venyttelemällä säännöllisesti. Näkyvä edistyminen lisää motivaatiota ja innostusta tanssin taiteen perusopetuksen harrastukseen.

Ystävällisin terveisin

Mia Pätsi, rehtori
Jenni Loponen, baletin opettaja
Eila Hartikainen, musiikinopettaja, Tanssin taiteen perusopetuksesta vastaava opettaja