<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Aikuisten kuvataide (Atpo)

Atpo kuvataide on matalan kynnyksen tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta aikuisille (yli 16 –vuotiaat). Lähdetään liikkeelle kuvataiteen perustekijöistä, kokeillaan erilaisia välineitä ja materiaaleja. Opiskelija voi kokeilujen jälkeen kehittää omia vahvuuksiaan. Tavoitteet ja sisällöt ovat Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaiset.

Ryhmäkoko: 10-16 opiskelijaa. Atpo kuvataiteen ryhmä on aloittanut syksyllä 2019 ja seuraava aloittaa syksyllä 2022.

Syksy:
Taidesuhteeni kuvataiteessa
50 tuntia Tiina Kolehmainen,  Saara Kiuru 

Tiistai-iltaisin 8 x 3h ja viikonloppukurssina 3 x 6 h ja 8h itsenäistä työskentelyä

Ti 31.8.-26.10. klo 17.45-20.15 (Saara) ja la 6.11., 27.11. ja 4.12. klo 10.00- 15.00 (Tiina)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin taidesuuntauksiin. Opitaan, miten ilmennetään ja mikä on ominaista valitulle taidesuunnalle ja toteutetaan omia töitä niitä käyttäen. Kurssilla on taidesanastoon/taidehistoriaan (aito vai väärennys, parafraasi vai pastissi jne) ja maalaustehtäviin liittyvää taiteen tekemistä. Analysoidaan taiteen kulttuurisidonnaisuuksia suhteessa taidehistoriaan. Mietitään omien teosten suhdetta muiden teoksiin ja opitaan kuvan merkityksen sanallistamista. Opinnoissa hyödynnetään visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvoa omassa työskentelyssä. 

Tiinan jaksossa taidesanastoon/taidehistoriaan (aito vai väärennys, parafraasi vai pastissi jne) ja maalaustehtäviin liittyvää taiteen tekemistä. 

Erilaisiin taidesuuntauksiin tutustumista. Miten ilmennetään ja mikä on ominaista taidesuunnalle? Tunnilla toteutetaan taidesuuntauksen töitä.

Sisällöt: 

 • Kuvan merkityksen sanallistaminen 
 • Omien teosten suhde muiden teoksiin 
 • Tutustutaan taiteen kulttuurisidonnaisuuksiin suhteessa taidehistoriaan 
 • Opinnoissa hyödynnetään visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvoa omassa työskentelyssä 

Kevät: Kuva, ääni ja liike 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä) 

Kurssilla tutustutaan nykytaiteeseen, mediataiteeseen ja valokuvan käyttöön taiteessa 

 • 3x nykytaide, Saara Kiuru 
 • 5x mediataide, kuvankäsittely, opettaja avoin 
 • 2x valokuvan käyttö omassa työssä Saara Kiuru 
 • 2x Valokuvagrafiikka, Ritva Sirjala  

Käydään läpi nykytaidetta ja performanssia. Tehdään kokemuksellisia ja elämyksellisiä ryhmä ja yksilöharjoituksia.

Sisällöt: 

 • Tutkitaan opiskelijoiden havainnoista nousevia merkityksiä 
 • Harjoitellaan ajattelua ja kuvista keskustelua 
 • Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin 
 • Opinnoissa harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista.  
 • Mediaympäristön merkitys tekemiseen 

Lyhytkurssi kevät: Valokuvaus n. 10 tuntia, tekniikka, valokuvaus taiteena, sommittelu ym. Valo ja varjo, tila ja tunnelma, opettaja avoin.  

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Tavoitteena on rohkaista ja tukea opiskelijan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Yhteiset opinnot kestävät 3 vuotta ja ovat yhteensä 300 tuntia. Viikoittain kokoontuvasta kurssista kertyy 40 h/lukukausi. Tämän lisäksi lukuvuoteen sisältyy 1-2 lyhytkurssia, jotka kerryttävät tunteja 10-20 h.  

 1. Lukuvuosi 100 tuntia

Havainto ja piirustus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Monotypia 10 tuntia

Maalaus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä) yhteisten opintojen jälkeen.

Lyhytkurssi: Ulkomaalauskurssi 10 tuntia

 1. Lukuvuosi 100 tuntia

Kolmiulotteinen hahmotus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Tilataide 15 tuntia

Sekatekniikka 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Grafiikka 20 tuntia

 1. Lukuvuosi 100 tuntia

Taidesuhteeni kuvataiteessa 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)  

Lyhytkurssi: avoin

Valokuva, mediataide ja nykytaide 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Valokuvaus (alkutalvi) 10 tuntia

Syksy: Taidesuhteeni kuvataiteessa 50 tuntia Tiina Kolehmainen,  Saara Kiuru 

Tiistai-iltaisin 8 x 3h ja viikonloppukurssina 3 x 6 h sekä kotitöitä 8 tuntia

Tutustutaan taiteiden ismeihin  

Sisällöt: 

·   Kuvan merkityksen sanallistaminen 

·   Omien teosten suhde muiden teoksiin 

·   Tutustutaan taiteen kulttuurisidonnaisuuksiin suhteessa taidehistoriaan 

·   Opinnoissa hyödynnetään visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvoa omassa työskentelyssä 

Kevät: Kuva, ääni ja liike 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä) 

Kurssilla tutustutaan nykytaiteeseen, mediataiteeseen ja valokuvan käyttöön taiteessa 

·   2x nykytaide, Saara Kiuru 

·   5x mediataide, kuvankäsittely, opettaja avoin 

·   3x valokuvan käyttö omassa työssä, performanssi Saara Kiuru 

·   2x Valokuvagrafiikka, Ritva Sirjala  

Sisällöt: 

·   Tutkitaan opiskelijoiden havainnoista nousevia merkityksiä 

·   Harjoitellaan ajattelua ja kuvista keskustelua 

·   Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin 

·   Opinnoissa harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista.  

·   Mediaympäristön merkitys tekemiseen 

 

Lyhytkurssi kevät: Valokuvaus (alkutalvi) n. 10 tuntia, tekniikka, valokuvaus taiteena, sommittelu ym. Valo ja varjo, tila ja tunnelma

Teemaopinnot ovat yhteensä 200 tuntia. Teemaopinnoista 150 tuntia voi suorittaa yhteisten opintojen kanssa yhtä aikaa, mikä lyhentää opintojen kokonaiskestoa. Opiston muista kuvataiteen kursseista voi valita teemakursseiksi soveltuvia kursseja. Teemaopinnoissa suoritettava lopputyö tehdään yhteisten opintojen jälkeen.

Teemaopintoihin voi kerätä käyntejä taidetapahtumissa, näyttelyissä ja esityksissä. Tunteja kerrytetään koko opintojen ajan (2 tuntia/käynti).

Lopputyökurssi 50 tuntia

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, toisilta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen valinnoissa huomioidaan opiskelijoiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen valinnassa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Työtapojen monipuolisuutta edistetään hyödyntämällä paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, toimijoita ja globaaleja mahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että valitut työtavat ja oppimisympäristöt tukevat tutkivaa asennetta uuden oppimisessa ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Työtavoilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen. Opiskelijoita kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen.

Opiskelijoita ohjataan tekemään portfoliota heti opintojen alusta alkaen. Siihen opiskelija kerää materiaalia oppimistehtävistä, omista luonnoksista, opettelee sanallistamaan omaa tekemistään ja tekemään itsearviointia.  

Opiskelijoilla on mahdollisuus korvata useamman kerran poissaoloja valinnaisilla kotona tehtävillä kuvataiteen tehtävillä.

Opiskelijan töitä on esillä Ilona -kevätnäyttelyssä vuosittain.

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan kuvataiteen opintojen edistymistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse ja vertaisarviointiin. Itsearvioinnissa opiskelijaa ohjataan pohtimaan oppimistavoitteitaan, havainnoimaan työskentelyään ja tarkastelemaan oman oppimisen edistymistä. Häntä rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Arvioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan uuden oppimiseen sekä ohjataan arvostamaan toisten näkemyksiä. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Opiskelijaa perehdytetään kuvataiteen arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Opiskelijalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista.

Yhteisissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan opiskelijaa kuvataiteen perustaitojen hankkimisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella vahvistetaan opiskelijan kuvallista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista. Opiskelijaa kannustetaan oman oppimisen sanallistamiseen.

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan opiskelijaa yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään opiskelijan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Opiskelijoilla on käytössä koko opintojen aikana portfoliot, joihin opetellaan sanallistamaan omaa oppimista. Arviointia tapahtuu jatkuvasti tuntien aikana. Opettaja antaa opiskelijoille tunnustusta sekä kannustavaa että rakentavaa vuorovaikutteista palautetta. Opettaja myös johdattelee opiskelijat antamaan kannustavaa ja rakentavaa vertaispalautetta toisilleen.