<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Aikuisten kuvataide (Atpo)

Atpo kuvataide on matalan kynnyksen tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta aikuisille (yli 16 –vuotiaat). Lähdetään liikkeelle kuvataiteen perustekijöistä, kokeillaan erilaisia välineitä ja materiaaleja. Opiskelija voi kokeilujen jälkeen kehittää omia vahvuuksiaan. Tavoitteet ja sisällöt ovat Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaiset.

Ryhmäkoko: 10-16 opiskelijaa. Atpo kuvataiteen ryhmä on aloittaa syksyllä 2022 ja seuraava aloittaa syksyllä 2025. Syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa torstaina 4.8.2022 klo 9.00. Olet mukana Atpo-ryhmässä, kun ilmoittaudut kurssille.

Syksy

114101 Havainto ja piirustus, 40 tuntia, kuvataiteilija Saara Kiuru
tiistaisin 17.30–20.00, 6.9.–29.11.2022

Lähdetään liikkeelle piirtämisen perustekijöistä ja saadaan tietoa eri työvälineistä ja materiaaleista. Työvälineinä käytetään lyijykynää, hiiltä, liituja, tusseja ja värikyniä.
Kurssilla harjoitellaan visuaalista havaitsemista. Aiheet lähtevät omasta elämänpiiristä, tutkitaan lähiympäristöä niin luontoa, rakennettua ympäristöä kuin teoksia ja tapahtumia.
Lauantaina 12.11. käynti Luonnontieteellisessä museossa, jossa piirretään mallista


Lyhytkurssi syksy: 114103 Grafiikka: Monotypia, 10 tuntia, kuva-artesaani Ritva Sirjala
perjantai 17.30–20.45, lauantai 10.00–15.00,  30.9.–1.10.2022

 

Kevät:

114102 Maalaus (Atpo), 40 tuntia, kuvataiteilija Saara Kiuru (10.1.-14.3.) ja kuvataiteilija Ella Valkeapää (21.3.-4.4.)
tiistaisin 17.30-20.00, 10.1.–4.4.2023
Maalauskurssilla kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työvälineitä. Tutustutaan monipuolisesti maalauksen eri ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin mm. akryyli-, akvarelli-, guassi- ja temperamaalaukseen.
Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisia taiteita ja tuodaan se omaan työskentelyyn. Tutkitaan esineympäristöä oman ilmaisun pohjaksi.

Lyhytkurssi kevät: 114104 Ulkomaalaus/akvarelli, 10 tuntia, kuvataiteilija Saara Kiuru
perjantai 17.30–20.45, lauantai 10.00–15.00, 12.–13.5.2023

Atpo kuvataiteen syksyllä 2019 alkanut ryhmä:

114105 Teemakurssi lopputyö (Atpo), 50 tuntia, kuvataiteilija Saara Kiuru
perjantai 15.00–18.30, lauantai 10.00–13.15, 17.9.–19.11.2022

Kurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat suorittaneet taiteen perusopetuksen kuvataiteessa yhteiset opinnot (300 tuntia).

1. kokoontuminen 17.9.2022
Lopputyöstä tiedottamista; mikä on tarkoitus, mitä vaaditaan, taidepäiväkirja/portfolio, kirjallinen osuus, (laajuus ja sisältö).
Lopputyön työstämisen aloittaminen, oman idean esittelyä ja luonnostelua.
Tarvittaessa kerrataan esim. erilaisia maalaustekniikoita.

2. kokoontuminen 8.10.2022
Esitellään ryhmälle ja opettajalle oman työskentelyn edistymistä, opettajan arviointia, vertaisarviointia ja keskustelua.
Työskentelyn jatkamista, tekniikka opastuksia.

3. kokoontuminen 19.11.2022
Töiden viimeistelyä ja loppukatselmus.
Yhteisen taidenäyttelyn järjestämistä ja tehtävien jako. Mitä kaikkea otettava huomioon taidenäyttelyä suunniteltaessa?

Yksilölliseen lähiohjaukseen varataan aika:
Ensimmäinen tapaaminen perjantai 23.9. tai 30.9. klo 15.00, 15.45, 16.45, 17.30.
Toinen tapaaminen perjantai 28.10. tai 4.11. klo 15.00, 15.45, 16.45, 17.30

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Tavoitteena on rohkaista ja tukea opiskelijan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Yhteiset opinnot kestävät 3 vuotta ja ovat yhteensä 300 tuntia. Viikoittain kokoontuvasta kurssista kertyy 40 h/lukukausi. Tämän lisäksi lukuvuoteen sisältyy 1-2 lyhytkurssia, jotka kerryttävät tunteja 10-20 h.  

  1. Lukuvuosi 100 tuntia

Havainto ja piirustus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Monotypia 10 tuntia

Maalaus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä) yhteisten opintojen jälkeen.

Lyhytkurssi: Ulkomaalauskurssi 10 tuntia

  1. Lukuvuosi 100 tuntia

Kolmiulotteinen hahmotus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Tilataide 15 tuntia

Sekatekniikka 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Grafiikka 20 tuntia

  1. Lukuvuosi 100 tuntia

Taidesuhteeni kuvataiteessa 50 tuntia

Kuva, ääni ja liike 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä) 

Lyhytkurssi: Valokuvaus (alkutalvi) n. 10 tuntia

Teemaopinnot ovat yhteensä 200 tuntia. Teemaopinnoista 150 tuntia voi suorittaa yhteisten opintojen kanssa yhtä aikaa, mikä lyhentää opintojen kokonaiskestoa. Opiston muista kuvataiteen kursseista voi valita teemakursseiksi soveltuvia kursseja. Teemaopinnoissa suoritettava lopputyö tehdään yhteisten opintojen jälkeen.

Teemaopintoihin voi kerätä käyntejä taidetapahtumissa, näyttelyissä ja esityksissä. Tunteja kerrytetään koko opintojen ajan (2 tuntia/käynti).

Lopputyökurssi 50 tuntia

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, toisilta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen valinnoissa huomioidaan opiskelijoiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen valinnassa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Työtapojen monipuolisuutta edistetään hyödyntämällä paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, toimijoita ja globaaleja mahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että valitut työtavat ja oppimisympäristöt tukevat tutkivaa asennetta uuden oppimisessa ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Työtavoilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen. Opiskelijoita kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen.

Opiskelijoita ohjataan tekemään portfoliota heti opintojen alusta alkaen. Siihen opiskelija kerää materiaalia oppimistehtävistä, omista luonnoksista, opettelee sanallistamaan omaa tekemistään ja tekemään itsearviointia.  

Opiskelijoilla on mahdollisuus korvata useamman kerran poissaoloja valinnaisilla kotona tehtävillä kuvataiteen tehtävillä.

Opiskelijan töitä on esillä Ilona -kevätnäyttelyssä vuosittain.

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan kuvataiteen opintojen edistymistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse ja vertaisarviointiin. Itsearvioinnissa opiskelijaa ohjataan pohtimaan oppimistavoitteitaan, havainnoimaan työskentelyään ja tarkastelemaan oman oppimisen edistymistä. Häntä rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Arvioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan uuden oppimiseen sekä ohjataan arvostamaan toisten näkemyksiä. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Opiskelijaa perehdytetään kuvataiteen arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Opiskelijalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista.

Yhteisissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan opiskelijaa kuvataiteen perustaitojen hankkimisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella vahvistetaan opiskelijan kuvallista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista. Opiskelijaa kannustetaan oman oppimisen sanallistamiseen.

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan opiskelijaa yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään opiskelijan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Opiskelijoilla on käytössä koko opintojen aikana portfoliot, joihin opetellaan sanallistamaan omaa oppimista. Arviointia tapahtuu jatkuvasti tuntien aikana. Opettaja antaa opiskelijoille tunnustusta sekä kannustavaa että rakentavaa vuorovaikutteista palautetta. Opettaja myös johdattelee opiskelijat antamaan kannustavaa ja rakentavaa vertaispalautetta toisilleen.