<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Aikuisten kuvataide (Atpo)

Atpo kuvataide on matalan kynnyksen tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta aikuisille (yli 16 –vuotiaat). Lähdetään liikkeelle kuvataiteen perustekijöistä, kokeillaan erilaisia välineitä ja materiaaleja. Opiskelija voi kokeilujen jälkeen kehittää omia vahvuuksiaan. Tavoitteet ja sisällöt ovat Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaiset.

Ryhmäkoko: 10-16 opiskelijaa. Atpo kuvataiteen ryhmä on aloittanut syksyllä 2022 ja seuraava aloittaa syksyllä 2025.

Voit kysyä vapaita paikkoja 040 314 5378 Eija-Sisko Jokinen.

Syksy

114101 Kolmiulotteinen hahmotus, 40 tuntia, kuva-artesaani Ritva Sirjala
tiistaisin 17.30-20.00, 5.9.-28.11.2023
Kuvanveisto on taiteellista ilmaisua kolmiulotteisessa muodossa. Harjoitellaan ilmaisullisia mahdollisuuksia eri materiaaleilla, savesta kierrätysromuun. Opetellaan kolmiulotteisen työskentelyn perusteita, plastista sommittelua ja valmistetaan omia teoksia. Tehdään mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäynti kuvanveistäjän työpajalle tai ajankohtaiseen veistosnäyttelyyn.


Lyhytkurssi syksy: 114103 Tilataide, 12 tuntia, kuvataiteilija Saara Kiuru
perjantai 15.9. ja 29.9.2023 klo 17.30–20.00, lauantai 30.9.2023 klo 9.30–14.30
Tällä lyhytkurssilla tutustutaan tilataiteeseen, mitä se on ja suunnitellaan ja tehdään ryhmätyönä tilataidetta kansalaisopiston läheisyyteen. Työt tehdään sään kestäviksi ja niiden on tarkoitus ilahduttaa kuntalaisia.

 

Kevät:

114102 Sekatekniikka (Atpo), 40 tuntia, kuvataiteilija Saara Kiuru
tiistaisin 17.30-20.00, 9.1.–4.4.2024
Lähtökohtana on eri taiteiden välinen vuorovaikutus. Yhdistellään, tutkitaan ja toteutetaan eri tekniikoita samassa työssä. Kurssilainen oppii valitsemaan ja luottamaan omaan näkemykseensä, mikä tekniikka toisi parhaiten esille oman taidenäkemyksensä.

Lyhytkurssi kevät: 114104 Taidegrafiikka, 20 tuntia, kuva-artesaani Ritva Sirjala
perjantai 17.30–20.00, lauantai 10.00–15.00, 12.1.–3.2.2024 (tarkemmat tiedot kurssin kalenterista)
Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan tekniikoista syväpainoon ja tehdään kuparilaatalle kuva-aihe perinteisin menetelmin, mutta nykyaikaisilla, myrkyttömillä aineilla. Toisena tekniikkana tutustutaan kohopainotekniikkaan, jossa voi tehdä eri laatoilla, kuten vaneri, lino, pvc oman valinnan mukaan. Kurssi järjestetään taiteen perusopetuksen lyhytkurssina, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat osallistua.

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Tavoitteena on rohkaista ja tukea opiskelijan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Yhteiset opinnot kestävät 3 vuotta ja ovat yhteensä 300 tuntia. Viikoittain kokoontuvasta kurssista kertyy 40 h/lukukausi. Tämän lisäksi lukuvuoteen sisältyy 1-2 lyhytkurssia, jotka kerryttävät tunteja 10-20 h.  

  1. Lukuvuosi 100 tuntia

Havainto ja piirustus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Monotypia 10 tuntia

Maalaus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä) yhteisten opintojen jälkeen.

Lyhytkurssi: Ulkomaalauskurssi 10 tuntia

  1. Lukuvuosi 100 tuntia

Kolmiulotteinen hahmotus 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Tilataide 12 tuntia

Sekatekniikka 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä)

Lyhytkurssi: Taidegrafiikka 20 tuntia

  1. Lukuvuosi 100 tuntia

Taidesuhteeni kuvataiteessa 50 tuntia

Kuva, ääni ja liike 40 tuntia (12 x 3h + 4h itsenäistä työskentelyä) 

Lyhytkurssi: Valokuvaus (alkutalvi) n. 10 tuntia

Teemaopinnot ovat yhteensä 200 tuntia. Teemaopinnoista 150 tuntia voi suorittaa yhteisten opintojen kanssa yhtä aikaa, mikä lyhentää opintojen kokonaiskestoa. Opiston muista kuvataiteen kursseista voi valita teemakursseiksi soveltuvia kursseja. Teemaopinnoissa suoritettava lopputyö tehdään yhteisten opintojen jälkeen.

Teemaopintoihin voi kerätä käyntejä taidetapahtumissa, näyttelyissä ja esityksissä. Tunteja kerrytetään koko opintojen ajan (2 tuntia/käynti).

Lopputyökurssi 50 tuntia

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, toisilta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen valinnoissa huomioidaan opiskelijoiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen valinnassa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Työtapojen monipuolisuutta edistetään hyödyntämällä paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, toimijoita ja globaaleja mahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että valitut työtavat ja oppimisympäristöt tukevat tutkivaa asennetta uuden oppimisessa ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Työtavoilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen. Opiskelijoita kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen.

Opiskelijoita ohjataan tekemään portfoliota heti opintojen alusta alkaen. Siihen opiskelija kerää materiaalia oppimistehtävistä, omista luonnoksista, opettelee sanallistamaan omaa tekemistään ja tekemään itsearviointia.  

Opiskelijoilla on mahdollisuus korvata useamman kerran poissaoloja valinnaisilla kotona tehtävillä kuvataiteen tehtävillä.

Opiskelijan töitä on esillä Ilona -kevätnäyttelyssä vuosittain.

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan kuvataiteen opintojen edistymistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse ja vertaisarviointiin. Itsearvioinnissa opiskelijaa ohjataan pohtimaan oppimistavoitteitaan, havainnoimaan työskentelyään ja tarkastelemaan oman oppimisen edistymistä. Häntä rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Arvioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan uuden oppimiseen sekä ohjataan arvostamaan toisten näkemyksiä. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Opiskelijaa perehdytetään kuvataiteen arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Opiskelijalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista.

Yhteisissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan opiskelijaa kuvataiteen perustaitojen hankkimisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella vahvistetaan opiskelijan kuvallista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista. Opiskelijaa kannustetaan oman oppimisen sanallistamiseen.

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan opiskelijaa yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään opiskelijan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Opiskelijoilla on käytössä koko opintojen aikana portfoliot, joihin opetellaan sanallistamaan omaa oppimista. Arviointia tapahtuu jatkuvasti tuntien aikana. Opettaja antaa opiskelijoille tunnustusta sekä kannustavaa että rakentavaa vuorovaikutteista palautetta. Opettaja myös johdattelee opiskelijat antamaan kannustavaa ja rakentavaa vertaispalautetta toisilleen.