<-- Takaisin Taiteen Perusopetus -pääsivulle

Aikuisten käsityö

Oletko innostunut käsitöiden tekijä tai aloitteleva käsityön harrastaja? Haluaisitko syventää käsityöharrastustasi? Haluaisitko oppia kokonaisvaltaisesti suunnittelemaan ja valmistamaan omia käsitöitä? Taiteen perusopetuksessa käsityö ymmärretään kokonaisvaltaisena tapana luoda omista lähtökohdista tuotteita ja teoksia. Opiskelijoiden valmistamissa käsitöissä ja teoksissa materiaalit ja tekniikat ovat ilmaisun välineitä.

Aikuisten taiteen perusopetuksen käsityö on pitkäjänteistä ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Yhteensä opintokokonaisuus kestää vähintään 3,5 vuotta ja siinä käydään läpi erilaisia käsityön suunnittelu ja valmistusprosesseja. Opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin, joita on 300 tuntia (11 op.) ja teemaopintoihin, joita on 200 tuntia (7 op.). Päättötodistuksen opinnoista saa suoritettuaan kaikki 500 tuntia.

Lukukausi on 50 oppituntia, josta lähiopetusta on 36 tuntia ja kotityötä on 14 tuntia. Yhteiset opinnot kestävät 3 vuotta. Opinnot toteutetaan viikonloppukursseina.  

Voit kysyä vapaita paikkoja 040 314 5851 Minna Juntto.

114201 Käsityö/ Atpo syksy, 15.9.–1.12.2023
Artenomi (AMK) Minna Juntto, Opistotalo, käsityötila
Lukuvuoden aiheena on taiteiden ja tieteiden välisyys. Valmistetaan yläosan vaate/ mekko valmiskaavoista itseään vastaavaa kokoa muokkaamalla, otetaan mittoja, piirretään ja tarkastellaan vartalonmuotoja. Opinnot sisältää, kaavan muokkaamista ja vaatteen valmistusta, muotoilua mallinuken päälle sekä ompelu rakenteita ja harjoituksia.  

perjantai 15.9. kello 18.00-20.30 ja lauantai 16.9. kello 9.30-14.30 Mittojen ottaminen, oman vartalotyypin ja muotojen hahmottamista. Piirretään valmiista peruskaavasta itseään vastaava kaavakoko ja ommellaan siitä sovitusvaate. Sovitetaan ja tehdään tarvittavat muutokset.

perjantai 29.9. kello 18-20.30 ja lauantai 30.9. kello 9.30-14.30 Oman vaatteen suunnittelua ja mallin muokkaamista. Kaavoitusta ja sovitusvaatteen ompelua.

perjantai 13.10. kello 18.00-20.30 ja lauantai 14.10. kello 9.30-14.30 Muotoilua mallinuken päälle. Ompeluharjoituksia esim. vetoketju.

perjantai 10.11. kello 18.00-20.30 ja lauantai 11.11. kello 9.30-14.30 Oman vaatteen valmistusta.

perjantai 1.12. kello 18- 19.30 Töiden esittelyä ja palaute.


Lähiopetusta 38h ja 12h itsenäistä työskentelyä.

1. Lukuvuosi

Syksy / Lankatyöt

Ensimmäisenä lukukautena opitaan kokonaisvaltaisen käsityöllisen muotoilun ja suunnittelun perusteita ja käsityötekniikoissa syvennytään neulontaan ja/tai virkkaukseen. Opiskelija asettaa omat tavoitteensa ja lähtökohtana on arjen ympäristöstä nousevat tarpeet. Opinnoissa harjoitellaan uusia taitoja ja ilmaisua omissa käsitöissä ja käytetään materiaaleja, tekniikoita sekä välineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Opitaan ymmärtämään ohjeiden, menetelmien ja työjärjestyksen yhteys lopputulokseen. Käsityöprosessit dokumentoidaan. Lähiopetuksen lisäksi on 14h kotitöitä.

Orientaatio opintoihin, käsityöllinen suunnittelu ja valmistusprosessi, dokumentointi (9h)

Lankatyöt: neulonta ja virkkaus, työn suunnittelu ja valmistus, värioppia ja sommittelua, (27h)

Kevät / Perinne

Kevätlukukaudella opetussuunnitelman mukaan tutustutaan kulttuuri ja taidehistoriaan (tyylisuunnat), tekstiilitaiteeseen ja tekstiiliympäristöön kulttuurien näkökulmasta. Opiskelija osaa tuoda näkyväksi ajatuksia, tunteita, tulkintoja käsityöstä, ympäristöstä ja kulttuurista. Hän osaa tulkita perinteitä ja ympäristöstä lähteviä virikkeitä suunnitelmissa. Lähiopetuksen lisäksi on 14 t kotitöitä.

Kirjonta, omaa ilmaisua kirjonnan keinoin, tekniikkaharjoituksia. Luento tekstiilitaiteilijoista ja tehtävä tekstiilitaiteen monipuolisesta maailmasta (18h + kotitöitä 7h)

Tutustutaan kudontaan, lautanauhoihin, pirtanauhoihin, tekniikkaharjoituksia ja pujotustekniikoita. Kehyskudontatyön suunnittelua ja valmistus. Materiaalioppia luonnonkuiduista. (18h + kotitöitä 7h)

2. Lukuvuosi

2. lukuvuosi

Syksy/Muotoilu

Työskennellään pehmeiden ja kovien materiaalien parissa.
Tutustutaan esineympäristöön, opitaan välineiden ja tekniikoiden turvallinen käyttö sekä käytetään materiaaleja ja tekniikoita monipuolisesti

Huovutus (lähiopetusta 17h ja 3h itsenäistä työskentelyä)
Pehmeän materiaalin muotoilua käsityöllisin tekniikoin villasta, materiaalina suomenlampaan villa. Kurssilla tehdään huovutuskokeiluja sekä valmistetaan kolmiulotteinen saumaton huovutettu ja viimeistelty tuote.

Puun muotoilua käsityötekniikoin (lähiopetusta 24h ja 6h itsenäistä työskentelyä)
Tehdään kevään kankaanpainantaa varten puuleimasin kaivertamalla sekä liitosharjoituksena painoseulan kehä. Suunnitellaan ja valmistetaan puusta säilytin - astia, rasia tai muu käyttöesine, jonka muotokieli voi olla hyvinkin mielikuvituksellinen, mutta viimeistelty.

Kevät/yhteiskunta ja kulttuurit

Mietitään käsityön eettisyyttä ja kulttuurien moninaisuutta sekä vastuullista kuluttamista ekologisuuden näkökulmasta. Mikä on omien valintojen vaikutus käsitöiden tekemisessä ja millaisia ajatuksia, tunteita ja tulkintoja käsityöstä, ympäristöstä ja kulttuurista opiskelijalla on?

Värjäys ja kankaanpainanta (lähiopetus 21 h ja itsenäistätyöskentelyä 4 h)
Villan purkki- ja keittovärjäys, aurinko- ja leimasinvärjäys sekä seulapainanta (raportti)

Luonnonmateriaalien työstämistä punonta ja sidosteknisin menetelmin (lähiopetus 22 h ja itsenäistä työskentelyä 3 h)

Tutustutaan luonnonmateriaalien mahdollisuuksiin punonnassa. Kurssilla esitellään mm. niini, olki, tuohi, paju, rottinki, kaisla ja risumateriaalit.

3. Lukuvuosi

Syksy / Pukeutuminen (36h + kotitöitä 14h)

Opinto-ohjelma sisältää vaatteen suunnittelua ja piirtoharjoituksia, vaatteen muotoilua mallinuken päälle, kaavaoppia, kuosittelua, mittojen ottamista, vaatteen valmistusta, ompelurakenteita ja -tekniikoita.  

Kevät / Kokeilevaa käsityötä (36h + kotitöitä 14h)

Oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Omaan ilmaisuun yhdistetään aiempaa opittua. Tuodaan ideoita uusista tekniikka mahdollisuuksista. Esim. Konekirjonta/vapaa kirjonta, tilkkutyö tekniikoita, ryijytekniikka.

Käsityön teemaopintojen tarkoituksena on opiskelijan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opinnoissa syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja tai perehdytään uuteen erityistaitoon.

Teemaopinnot ovat yhteensä 200 tuntia. Teemaopinnoista 150 tuntia voi suorittaa yhteisten opintojen kanssa yhtä aikaa, mikä lyhentää opintojen kokonaiskestoa. Opiston muista käsityön kursseista voi valita teemakursseiksi soveltuvia kursseja. Teemaopinnoissa suoritettava lopputyö tehdään yhteisten opintojen jälkeen.

Teemaopintoihin voi kerätä käyntejä taidetapahtumissa, näyttelyissä ja esityksissä. Tunteja kerrytetään koko opintojen ajan (2 tuntia/käynti)

Lopputyökurssi 50 tuntia.

Käsityölle on ominaista havainnoille, pohdiskelulle, käsitteellistämiselle, vuorovaikutukselle, arvottamiselle, tulkinnalle ja aktiivisuudelle perustuva toiminta. Se ilmenee niin opiskelijan käsityöprosessissa kuin laajemmin yhteisön jäsenenä toimiessa.

Työtapojen monipuolisilla valinnoilla tuetaan yksilöllistä tietojen ja taitojen oppimista, ilmaisua ja testaamista sekä yhteistoiminnallista käsityötä. Opetus järjestetään oppimisympäristöissä, jotka tukevat tarkoituksenmukaisesti erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja teknologioiden tutkimista sekä niiden kekseliästä soveltamista ja opiskelijoiden erityisosaamisalueiden kehittymistä.

Käsityössä erilaisiin ilmiöihin tutustutaan elämyksellisesti ja kokemuksellisesti, niitä tutkimalla ja arvottamalla. Työskentelylle asetetut tavoitteet ohjaavat mielikuvitusta, ihmettelyä ja ideoiden kehittelyä. Työskentelyssä korostuu käsillä tekemisen ja oivaltamisen ilo. Työtapojen ja materiaalien valintaa ohjaavat kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet.

Opiskelijat ohjataan tekemään portfoliota heti opintojen alusta alkaen. Siihen opiskelija kerää materiaalia ja kuvia oppimistehtävistä, omista luonnoksista, opettelee sanallistamaan omaa tekemistään ja tekemään itsearviointia.  

Opiskelijoilla on mahdollista korvata useamman kerran poissaoloja valinnaisilla kotona tehtävillä korvaavilla käsityön tehtävillä.

Teemaopinnot päättyvät itsenäisen työn tekemiseen. Opiskelija sopii opettajan kanssa työn laajuudesta, työtavoista ja materiaaleista. Opiskelija laatii itsenäisen työn eri vaiheista oppimiskansion, jossa myös arvioi omaa työskentelyään.

Opiskelijan töitä on esillä Ilona -kevätnäyttelyssä vuosittain.

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijan kehittymistä opinnoissaan, ilmaisussaan, taidoissaan sekä ohjata häntä omien tavoitteiden asettamisessa. Oman tekemisen analysointi ja reflektointi tukee oppimisen syvenemistä. Arviointia tapahtuu koko opintojen ajan monipuolisin menetelmin. Opiskelijaa perehdytetään käsityön arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Käsityön yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri sekä Taiteiden ja tieteiden välisyys. Opiskelijalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista.

Oppimisen arviointi on vuorovaikutusta opiskelijan, ryhmän ja opettajan välillä.  Monipuoliseen arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja kuten arviointikeskusteluja, itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijan omien tavoitteiden asettamista ja edistymisen seuraamista suhteessa niihin. Palaute on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja jatkuvaa. Opiskelijaa rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Näyttelyiden ja muiden esittäytymisten kautta opiskelijat voivat saada myös julkista palautetta.

Käsityön yleisen oppimäärän teemaopintoihin sisältyy opiskelijan kokoama esitys osaamisestaan, jossa on sanallista ja/tai kuvallista aineistoa sekä itsearviointia.